E 14069 (Ibarmia ZVH 55)

Spindle type

Gamfior E 14069 (Ibarmia ZVH 55)