HCS230-24000/18 -klein-

Spindle type

GMN GmbH HCS230-24000/18 -klein-