Spindle type

HITACHI SEIKI Co Ltd. HITACHI SEIKI TS15 1771-10-102