VTC SK 40 7000 K

Spindle type

Yamazaki Mazak Deutschland VTC SK 40 7000 K