Spindle type

SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH ZHDC-SN 125/93