VTC 800

Spindle type

Yamazaki Mazak Deutschland VTC 800